Všeobecné obchodné podmienky IMT, spol. s r.o.

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na týchto našich webových stránkach, prípadne s telefonickou podporou operátora na linke 035/7900020

(po-pia: 08:30–15:00) alebo vo výstavnej sieni tovarov v sídle spoločnosti.

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO,     IČ DPH a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom alebo telefonicky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 

Dodanie tovaru, cena za doručenie, platobné podmienky, prebratie tovaru

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00–15:00, väčšinou v deň potvrdenia objednávky alebo do nasledujúcich 1-3 pracovných dní. V ponuke Eshopu je pri každom jednom tovare uvedená skladová dostupnosť, niektoré tovary sme schopní expedovať okamžite, niektoré tovary však vyžadujú časovo náročnejšiu prípravu, úpravu značenia, špeciálne balenie, prípadne aj výrobnú úpravu, takže ak pri tovare nie je uvedené popis "skladom" alebo "skladom viac ako xxx", tak dodacia lehota sa uskutoční väčšinou v zmysle popisu dodacieho termínu, ako je uvedené pri danom tovare, ktorý ste si cez náš E-shop objednali,  alebo v zmysle popisu v pridanej poznámke od nás v potvrdení objednávky.

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca (väčšinou UPS), dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 Cena za doručenie tovaru kuriérskou službou (väčšinou UPS) je stanovená na fixnú hodnotu 4,50 Euro bez DPH(t.j. 5,40 s DPH 20%), a v prípade zasielania tovaru na dobierku do celkovej hodnoty 250,- Euro bez DPH(t.j. 300,-Euro s DPH 20%) sa účtuje plus 1,00 Euro bez DPH (t.j.1,20 Euro s DPH 20%). 
V prípade objednávky nad 150,- Euro bez DPH cenu za doručenie tovaru kuriérskou službou už neúčtujeme, avšak  vyššie uvedenú cenu za dobierku  neúčtujeme až pri objednávke vo výške nad 250,- Euro bez DPH ( t.j.300,00 Euro s DPH 20%) .  To znamená, že za doručenie tovaru kuriérskou službou na dobierku v prípade výšky objednávky v rozmedzí  180,- až 300,- Euro s DPH 20%  zaplatíte už len 1,20 Euro s DPH.

Platobné podmienky si zákazník vyberie sám z ponúknutých možností  pred záväzným odoslaním objednávky cez náš E-shop. Prvý najrýchlejší a najjednoduchší spôsob dodania tovaru pre stálych zákazníkov je zaslanie objednaného tovaru spolu s „Daňovým dokladom“ s dohodnutou splatnosťou, alebo na dobierku, kde za cenu tovaru zákazník zaplatí v hotovosti do rúk kuriérovi pri odovzdaní balíka s dodaným tovarom. 
          Ak si zákazník vyberie možnosť platby predom(lacnejší spôsob doručenia) alebo hotovostný vklad na účet dodávateľa (bankový poplatok za vklad však často môže byť vyšší ako cena za dobierku), potom dodávateľ čaká na platbu za objednaný tovar, kde zákazník je povinný celkovú sumu - platbu zrealizovať na účet dodávateľa  najneskôr do 05 pracovných dní, inak dodávateľ zruší objednávku odberateľa, aby sa tovar neblokoval pre následný predaj. 
Číslo účtu na zrealizovanie platby je uvedené na potvrdení objednávky a ako variabilný symbol ste povinný použiť číslo objednávky.
Bankové spojenie nájdete tiež v kontaktných informáciách.


Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Originál Daňového dokladu s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci zabalený v balíku č.1(ak je balíkov viac), prípadne jeho kópiu e-mailom, ak o to zákazník požiada a to najneskôr do 03 dní od doručenia tovaru.
 

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho e-mailom a odošlite vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (Stiahnuť formulár na odstúpenie) ,  v ktorom mu písomne prehlásite, že od zmluvy odstupujete v zmysle vyššie uvedeného zákona s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri vrátení ste povinný  tovar zaslať späť nepoškodený vrátane originálneho obalu, dokumentácie, príslušenstva a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Cena je vždy potvrdená v upresnení objednávky e-mailom.

Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez zápisu poškodenia potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 
V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka...).
Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientského centra v sekcii "Môj účet" a podsekcii "Môj newsletter".

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.imt.sk.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2021 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

PRÁVNA DOLOŽKA spoločnosti - IMT, spol. s r.o.

Pre spoločnosť IMT, spol. s r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený i na ochranu ich osobných údajov.

 

**********************************************************************************

 

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA internetovej stránky: www.brusivo-nastroje.sk

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.brusivo-nastroje.sk  (ďalej len „internetová stránka") je spoločnosť IMT, spol. s r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ").

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným vlastníkom majetkových autorských práv k internetovej stránke je Prevádzkovateľ, ktorý je zároveň jedine oprávnený vykonávať zmeny na majetkových právach k tejto internetovej stránke.

Podmienky používania internetovej stránky určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním tejto internetovej stránky dáva návštevníkovi (ďalej len „Používateľ“) súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetovú stránku výhradne pre osobnú potrebu Používateľa. Akékoľvek iné použitie stránky (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na internetovú stránku a jej používanie je bezplatné.

Používateľ používaním internetovej stránky dáva automaticky súhlas k zasielaniu aktuálnych obchodných ponúk a informácií týkajúcich sa predmetu činnosti, ktorým sa zaoberá Prevádzkovateľ. V prípade, že o tieto obchodné ponuky a informácie nemá záujem, môže po prijatí ponuky označiť možnosť "Zrušenie zasielania", čím sa vymaže zo zoznamu adresátov pre zasielanie obchodných ponúk. Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetovej stránke povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a Používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov. Podmienky používania internetovej stránky www.imt.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli aktualizované 01.07.2017.

 

OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Spoločnosť IMT, spol. s r.o. všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť IMT, spol. s r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. S cieľom ďalšieho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v obchodom styku a informácií svojim zákazníkom môžu byť telefonické hovory spoločnosťou IMT, spol. s r.o., s predchádzajúcim informovaním svojich zákazníkov o nahrávaní, nahrávané. Nahrávky telefonických hovorov nebudú sprístupnené tretím osobám a v prípade pochybností a nezrovnalostí pri realizovaní objednávok alebo reklamácii zákazníka budú zaznamenané údaje smerodajné. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané na zálohovaných serveroch v majetku spoločnosti, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.imt.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „Používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnejšiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.

Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím  údajov používateľa. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.imt.sk (ďalej len „internetová stránka“), Používateľ súhlasí s ich využívaním.

Zadané súkromné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť. Informácie nie sú poskytované tretej strane v žiadnej forme. Internetová stránka využíva „cookies“. "Cookie" je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je Používateľ napojený na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky.

Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré Používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého Používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby Používateľa pri prijatí cookies upozornili, prípadne môže Používateľ používanie cookies v prehliadači úplne zakázať. Používateľ si môže vybrať, či osobné informácie spoločnosti IMT, spol. s r.o. poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť internetovú stránku spoločnosti IMT, spol. s r.o., k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup.

Používaním internetovej stránky Používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia Prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov spoločnosťou IMT, spol. s r.o. na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude Prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na internetovej stránke dostatočne včas.

 

 

DODATOK K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - platný od 25.mája 2018:

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracovaní vašich osobných údajov je spoločnosť IMT, spol. s r.o., so sídlom Hradná 6/188, 945 01 Komárno, IČO: 31432557, DIČ: 2020399271, IČ DPH: SK2020399271, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 938/N

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 35 7900020, písomne na adrese Hradná 6/188, 945 01 Komárno, alebo  e-mailom info@brusivo-nastroje.sk

 

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracovávame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, DIČ a IČ DPH ak ste firma alebo podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho E-shopu, informačného newslettera a podobne.

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

 

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

 

Právne základy spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu, vytvorenie ponuky).

Alebo je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom.

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracovaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Marketingové agentúry a call centrá

Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori

Advokátske a právne kancelárie

Znalci a súdny znalci

Inkasné spoločnosti a exekútori

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

 

Doba uchovávania osobných údajov

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracovávať do doby, než svoj súhlas neodvoláte

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

 

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracovaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracované nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a na automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenos údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 35 7900020, písomne na adrese Hradná 6/188, 945 01 Komárno, alebo  e-mailom na info@brusivo-nastroje.sk. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.

V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.

Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Ak bude, ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

Kontakt a informácie

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle: +421 35 7900020, písomne na adrese Hradná 6/188, 945 01 Komárno, alebo  e-mailom na: info@brusivo-nastroje.sk

 

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti IMT, spol. s r.o. sú chránené autorským zákonom.

Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

Zodpovednosť

Spoločnosť IMT, spol. s r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť IMT, spol. s r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť IMT, spol. s r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Spoločnosť IMT, spol. s r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na webových stránkach spoločnosti IMT, spol. s r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal od spoločnosti IMT, spol. s r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

 

Vyhlásenie o použitých súboroch cookies:

 

Copyright © 2004-2024 IMT, spol. s r.o., All rights reserved. WEB Design & development: GLS WEB Design

Po registrácii získate zľavy na vybrané tovarové skupiny, ktoré sa Vám zobrazia až po prihlásení.