Bezpečnosť pri práci s brúsnymi materiálmi


Všeobecné pravidlá


Za bezpečné brúsenie sú zodpovedné nasledovné osoby:

       • konštruktér stroja
       • výrobca brúsnych kotúčov
       • užívateľ brúsnych kotúčov a strojov

Konštruktér stroja musí zaručiť náležitú konštrukčnú stabilitu brúsneho stroja a adekvátnu bezpečnosť ochranných krytov. Výrobca brúsnych kotúčov by mal zaručiť bezpečnosť pri používaní brúsnych kotúčov.

Môže to zabezpečiť výberom vhodných komponentov a adekvátnych technologických postupov. Počas výrobného procesu sa prevádza kontrola kotúčov, ktorá by mala zabezpečiť nielen kvalitu ale hlavne bezpečnosť pri brúsení, pretože test na bezpečnosť sa uskutočňuje úplne na záver a je základnou súčasťou kontroly. Inštrukcie na bezpečné brúsenie sa nachádzajú na samotnom kotúči alebo na štítkoch s označením ( povolený počet otáčok za minútu alebo spôsob brúsenia).


Test bezpečnosti zahŕňa:

       • Test na prekročenie rýchlosti (určujúci pevnosť kotúča, odstredivé zaťaženie)
       • Vizuálnu kontrolu
       • Zvukový test pri brúsnych kotúčoch s keramickým pojivom s priemerom väčším ako 80 mm.

Test sa uskutočňuje v súlade s pravidlami DSA.

Spotrebiteľ brúsnych nástrojov by mal zabezpečiť zodpovedajúce uskladnenie a transport brúsnych kotúčov na miesto určenia. Taktiež musí zabezpečiť správne upnutie kotúčov. Užívateľ by nikdy nemal prekročiť určenú maximálnu pracovnú rýchlosťuvádzanú na sprievodnom štítku priloženom ku každému brúsnemu kotúču. Osoba pracujúca s kotúčom by mala byť plne oboznámená s pravidlami bezpečnosti brúsenia.


Pri kontrole technických parametrov vyrobeného brúsneho kotúča sa pridržiavame nasledovných štandardov:

       • DIN ISO 603-1 do 603-12 ako štandard pre štandardné rozmery 13942
       • DIN ISO 13942 ako štandard pre toleranciu priemeru (TD), toleranciu hrúbky (TT) a toleranciu pre otvory (H)
       • EN DIN ISO 6103 ako štandard pre toleranciu vo vyváženosti kotúča
       • DIN ISO 6103 ako štandard pre toleranciu odstredivého a osového ťahu
       • EN DIN 12413, číslo 5, štandard pre konečnú kontrolu vyrobeného kotúča.

Prenosné brúsky patria medzi najbežnejšie používané a preto je prekvapujúce, že prácu s nimi často sprevádzajú problémy. Z toho vyplýva, že popri všeobecných pravidlách by ste mali zvážiť aj nasledovné faktory:

       • či je stroj poháňaný vzduchom, rýchlosť vretena (otáčky za minútu) by mala byť pravidelne kontrolovaná a znovu prispôsobovaná, aby zodpovedala zadaniam konštruktéra stroja.
       • Stroj by nemal pracovať bez bezpečnostného krytu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na kotúče s obojstranným vybraním s prírubami podľa DSA.
       • Bočné brúsenie by sa nikdy nemalo uskutočniť reznými kotúčmi, pretože nevydržia nadmerný bočný tlak, takže v tomto prípade platí extrémne varovanie! Bočné brúsenie by sa malo prevádzať iba brúsnymi kotúčmi s vypuklým stredom s hrúbkou najmenej 4 mm.
       • Užívatelia by mali vždy používať ochranné prostriedky ako sú ochranné okuliare, kožené zástery, rukavice a iné ochranné oblečenie

 


Uskladnenie brúsnych nástrojov:

Brúsne nástroje by nemali byť skladované v miestnostiach, kde by boli predmetom zvlhnutia (maximálna povolená relatívna vlhkosť je 75). Nemali by byť vystavené ani rôznym rozpúšťadlám a teplotným zmenám, pretože všetky tieto faktory majú negatívny vplyv na pevnosť živicového pojiva u brúsnych nástrojov.

Všetky brúsne nástroje by mali byť skladované čo najbližšie k miestu kde sa má brúsenie prevádzať, aby sa zabránilo poškodeniu ako je zlomenie,atď…a tiež koncentrácii vlhkosti počas zimných transportov.

Pretože brúsne nástroje sa ľahko lámu, malo by sa s nimi šetrnne zaobchádzať a mali by sa používať nákladné autá alebo iná preprava, ktorá zabezpečí chránený transport väčších a ťažších brúsnych nástrojov. Je nevyhnutné zabezpečiť vyhovujúce regále, police, zásuvky alebo krabice slúžiace na uskladnenie rôznych typov brúsnych nástrojov.


Venujte pozornosť nasledovným odporúčaniam:

       • Kotúče s veľkým priemerom je najvhodnejšie skladovať vo zvislej polohe na spodných regáloch.
       • Hrubostenné kotúče sa taktiež skladujú vo zvislej polohe, zatiaľčo tenkostenné by mali byť uložené na plochom povrchu, medzi kotúče treba vložiť vlnité vrstvy papiera ako oddeľovaciu vložku.
       • Tenkostenné ako aj rezné kotúče by mali byť uložené na plochom povrchu, aby sa zabránilo otáčaniu.
       • Na vrchných policiach sa skladujú menšie brúsne nástroje a kotúče štandardných tvarov
       • Brúsne kamene, segmenty, telieska a iné malé brúsne nástroje môžu byť skladované v krabiciach

Takéto skladové priestory by mali byť k dispozícii pre nové kotúče ako aj čiastočne použité kotúče. Životnosť políc určených pre kotúče s keramickým pojivom je neobmedzená.

Všetky kotúče s pojivom umelá živica vrátane vystužených sklotextilom môžu byť skladované na obmedzenú dobu kôli veku pojiva.

Životnosť políc pre nevystužené kotúče s pojivom iným ako umelá živica je jeden rok a pre kotúče vystužené sklotextilom tri roky. Po uplynutí tejto doby, kotúče s pojivom umelá živica musia byť opäť testované podľa bezpečnostných pravidiel alebo by ste ich mali zničiť.


Odporúčanie:

Brúsenie môže prebiehať:

       • za mokra - s použitím chladiacej kvapaliny
       • za sucha - bez použitia chladiacej kvapaliny


Hrubé brúsenie a rezanie sú spravidla brúsne úkony prevádzané za sucha. Chladiaca kvapalina sa používa pri brúsení nekovov, pri precíznom brúsení a zvyčajne pri brúsení nástrojov. Kotúče s keramickým pojivom nie sú odolné voči chemickým vplyvom chladiacich kvapalín. Pri brúsení za mokra nástrojmi s pojivom umelá živica je vhodné použiť špeciálne typy pojiva ( menej ovplyvniteľné ničivým vplyvom chladiacich kvapalín). V takých prípadoch by mal zákazník uviesť, že brúsny nástroj je určený na brúsenie za mokra.

Živicové pojivá určené na brúsenie za mokra sú: B03, B08, B09, B10, B11


Pri mokrom brúsení musíte dbať na nasledovné pravidlá:

       • Vždy použite veľké množstvo chladiacej kvapaliny. Prúd by mal mať takú istú šírku ako brúsny nástroj a mal by plynúť priamo na obrobok v bode brúsenia, takže môže súčasne omývať brúsny nástroj a chladiť obrobok.

Chladiaca kvapalina musí spĺňať nasledovné požiadavky:


       • Musí mať chladiaci a mazací efekt, čistiaci účinok a protikorózny efekt
       • Nemala by peniť
       • Nemala by byť horľavá
       • Nemala by sa ľahko kaziť
       • Musí byť ekologicky bezpečná


Upozornenie:

Pri brúsení za mokra by mal byť brúsny nástrojpo danom úkone povinne odstredené. Kotúče nasiaknuté chladiacou kvapalinou strácajú vyváženosť, čo môže spôsobiť ich lámanie pri opätovnom spustení stroja.

Kotúče s pojivom umelá živica by mali byť tiež odstredené, aby sa tak vylúčil škodlivý vplyv chladiacej kvapaliny počas obdobia keď kotúč nie je používaný.Orovnávanie a obnova brúsnych nástrojov:

Ak sa kotúč pri brúsení otupuje, zanáša alebo stráca geometrický tvar, mali by ste ho orovnať. Pri práci s diamantovými orovnávačmi, by ste mali zvážiť nasledovné:

       • Pri výbere orovnávača s jedným diamantom vám ako návod poslúži nasledovná tabuľka:

Karát
(1 karát= 0,2 g)
100
0,25 - 0,5
150
0,3 - 0,6
200
0,5 - 1
300
0,8 - 1,2
400
1 - 1,5
500
1,2 - 1,5
600
2 - 3
800 a viac
3

 

       • pracovný uhol medzi brúsnym nástrojom a orovnávačom s jedným diamantom by mal byť od 10 do 15 stupňov.
       • Hĺbka orovnávania by nemala prekročiť 0.03 mm.


       • Pracovný uhol medzi brúsnym nástrojom a diamantovo-kovovým tyčinkovým orovnávačom je 90 stupňov.
       • Pred orovnávaním by ste mali použiť veľké množstvo chladiacej kvapaliny smerujúcej priamo na diamant.

Na jemnejší povrch postačí menšia hĺbka orovnávania alebo menší posuv.


Upínanie

Postup:

Upínaním brúsnych kotúčov by mala byť poverená zručná a skúsená osoba. Pred upínaním treba kotúč zavesiť a prstenec podrobiť kontrole. Upínanie kotúča na vreteno alebo iné zariadenie nesmie byť násilné alebo s použitím kladiva a musí byť bezpečné a pevné. Brúsny kotúč by mal byť upevnený pomocou prírub vyrobených z liatiny, ocele alebo podobného materiálu, iba ak by spôsob brúsenia alebo typ úkonu vyžadoval iný typ upevnenia.

Medzi prírubu a kotúč je potrebné vložiť sacie podložky zo stlačiteľného materiálu ako je guma, mäkký kartón, plsť, koža…). Po každom opätovnom upnutí by mal byť brúsny kotúč znovu testovaný pri plnej pracovnej rýchlosti po dobu najmenej päť minút, počas ktorých by mala byť nebezpečná plocha dobre chránená. Iba po uspokojivom výsledku testu môže byť kotúč použitý. V nijakom prípade neodporúčame prekročiť maximálnu povolenú pracovnú obvodovú rýchlosť. (Maximálna pracovná rýchlosť je označená na kotúči alebo štítku priloženom ku kotúču). Preto sa pred upnutím musíte presvedčiť, že počet otáčok za minútu určených pre daný stroj neprekračuje max.povolenú rotačnú rýchlosť brúsneho nástroja. Zvláštnu pozornosť treba venovať strojom s prispôsobiteľnou rýchlosťou otáčok brúsnych nástrojov. Pri brúsnych nástrojoch, ktoré sú upnuté pomocou skrutiek a sú vybavené jedným alebo dvomi závitmi (brúsne kotúče, valce, segmenty)by ste mali skontrolovať ich dĺžku, pretože príliš dlhé skrutky môžu pri upínaní vytrhnúť matice.


Rôzne spôsoby upínania plochých brúsnych kotúčov

Ploché brúsne kotúče s malými otvormi:
 

                                              

Proces upínania a typy prírub pre rôzne typy brúsnych nástrojov podľa noriem DSA.Ploché brúsne kotúče s veľkými otvormi:


D = priemer brúsneho nástroja
S = priemer upínacej prírubyBrúsne kotúče bez ochranného krytu:

               

 Brúsne kotúče a prstencové kotúče na ploché brúsenie, lepené k upínacím tanierom bez ochranného krytu:

               Skrutkovanie k upínaciemu tanieru - brúsne kotúče a valce so vsadenými maticami na ploché brúsenie, upevnené skrutkami:

               Postup upevnenia skrutiek - na upevnenie skrutiek do viacskrutkových prírub sa používajú momentové kľúče. Točivý moment by nemal prekročiť 27 Nm.
Upevnenie by malo prebiehať krížom-krážom - dodržujte schému uťahovania!!

                Upínanie brúsnych nástrojov so stredovými zápustkami - zariadenie na upínanie segmentov:Upínanie brúsnych nástrojov so stredovými zápustkami:Upínanie brúsnych nástrojov so vsadenou maticou alebo stopkou.
Po upnutí kotúča je nevyhnutné upevniť bezpečnostný kryt na správne miesto!
Obvodová rýchlosť  -  maximálna pracovná obvodová rýchlosť

Maximálna pracovná rýchlosť brúsneho kotúča závisí od:


       • Typu a rozmeru kotúča
       • Špecifikácie kotúča
       • Typu brúsenia ( riadené mechanické alebo ručné)
       • Konštrukcie brúsneho stroja


Obvodová rýchlosť sa delí na normálnu (štandardnú) a vyššiu než normálnu ( špeciálnu) rýchlosť.

Tabuľka štandardných maximálnych pracovných rýchlostí (m/s) v závislosti od špecifikácie a triedy úkonu:

Pojivo

Označenie

Trieda

Typ kotúča

Max. povolená pracovná rýchlosť (m/s)

Keramické

V

Brús.obvodom

1, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18(R), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 52

40

Brús.obvodom

2, 6, 9, 11, 12, 31, 35, 36, 37

32

Umelá živica

B

Brús.obvodom

1, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 18(R), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 52

50

Umelá živica
Vystužené sklotextilom

BF

Bočné brúsenie

2, 6, 9, 11, 12, 31, 35, 36, 37

40

   

Rezanie

41

50


Všetky naše výrobky spĺňajú bezpečnostné normy FEPA a nemecké VBG-UVV49 bezpečnostné pravidlá.Obvodová rýchlosť vyššia ako je uvedená v tabuľke štandardných obvodových rýchlostí, vrátane pracovnej rýchlosti 50 m/s, je považovaná za vyššiu.

Kotúče určené na použitie pri špeciálnej (vyššej) rýchlosti sú označené jedným alebo dvomi farebnými pásmi vedúcimi cez priemer kotúča, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Maximálna pracovná obvodová rýchlosť (m/s)

 

Farebný pás

50

1 x modrý

 

63

1 x modrý

 

80

1 x červený

 

100

1 x zelený

 

125

1 x zelený 1 x modrý

 
 


Použitie brúsnych kotúčov pri vyššej rýchlosti je povolené iba v prípade, ak je brúsny kotúč určený na takéto operácie a to iba na brúskach s vhodnou konštrukciou a ochranným krytom.
V krajinách s rôznymi bezpečnostnými pravidlami a požiadavkami musíte získať prehlásenia alebo splnomocnenia na používanie od príslušných úradov, napr. SUVA ( pre Švajčiarsko)Tabuľka obvodových rýchlostí - p
očet alebo otáčky za minútu v závislosti od priemeru kotúča a prevádzkovej obvodovej rýchlosti:

D
(mm)
v (m/s)
15
16
20
25
30
32
35
40
45
50
60
63
80
100
n (rpm)
25
11500
12200
15300
19100
22900
24400
24700
30600
34400
38200
45800
48100
61100
76400
32
8950
9550
11900
14900
17900
19100
20900
23900
26900
29800
38500
37600
47700
59700

 

 


Otáčky za minútu pre rôzne priemery brúsnych kotúčov sa vypočítajú obvodovou rýchlosťou podľa nasledujúceho vzorca:

n = 60*v*1000/D*Pi


v = obvodová rýchlosť (m/s)
D =priemer kotúča (mm)
Pi = 3,14
n = otáčky za minútu (rpm)Copyright © 2004-2024 IMT, spol. s r.o., All rights reserved. WEB Design & development: GLS WEB Design

Po registrácii získate zľavy na vybrané tovarové skupiny, ktoré sa Vám zobrazia až po prihlásení.